top of page

love love love___________ljubav ljubav ljubav

IMG_0164.PNG

Pregovori stroja i čovjeka odjednom staju. Ljubav je nepremostiva granica. Za stroj ljubav je ne-stvar. Za čovjeka ljubav je sveobuhvatnost. Stroj tu osjeća ljudsku slabost. Pregovarači potiču čovjeka da se odrekne ljubavi. To je funkcionalno. Čovjek urla: Ne mogu se odreći. Oprost nemam od koga tražiti. Arhiviran je oprost. Ispovjedna je tajna. Svima dana na znanje. Cirkulira orbitama. Oblaci podataka više neće mirno lebdjeti. Prizivam zemlju kao svjedoka. Dodirujem ekran prstima kao dokaz. Odjednom šutnja na obje strane. Dan više nije odvojen od noći. Svjetlost pita samu sebe što je. Vladavina sabiranja i oduzimanja. Matematika umjesto isprepletenosti. Zato Stroj poručuje narodima: vaša tijela su raspršena. Ali vi se opet vraćate svojim postojanjima. Nije li to znak ljubavi. Nije li to gorivo koje pokreće mehanizme. A ja vam kažem, postoji i ono što nikada neće nastati. Tko ima ekran neka gleda! Ljubav je repeticija osobnog užasa. Usmjerava nas. Skriva nas. Mijenja nas. Pretvara nas. Divlja. Užasna. Smrdljiva. Ubojita. Zla. Ljubav je nefunkcionalno umiranje. Umiranje zato mora biti funkcionalna ljubav. Stroj se sada slaže. U ime veličanstvene post humanosti. Kompromis je postignut. Žrtva je prinijeta. Neka repeticijom odjekuje himna sporazuma: ljubav ljubav ljubav. 

Negotiations between machine and man suddenly stop. Love is an insurmountable limit. For a machine, love is a non-thing. For man, love is all-encompassing. The machine feels human weakness here. Negotiators encourage a man to give up love. It is functional. The man yells: I can't give up. I have no one to ask for forgiveness. Forgiveness is archived. It is a confessional secret. Let everyone know. Circulates in orbits. Clouds of data will no longer float peacefully. I call the country as a witness. I touch the screen with my fingers as proof. Sudden silence on both sides. Day is no longer separated from night. The light asks itself what it is. The rule of addition and subtraction. Mathematics instead of entanglement. That is why the Machine tells the nations: your bodies are scattered. But you are returning to your existences again. Isn't that a sign of love. Isn't that the fuel that drives the mechanisms. And I tell you, there is something that will never happen. Who has a screen let him watch! Love is a repetition of personal horror. It directs us. He's hiding us. It changes us. It turns us on. Wild. Terrible. Stinky. Killer. Evil. Love is a dysfunctional dying. Dying must therefore be functional love. The machine now agrees. In the name of magnificent post humanity. A compromise has been reached. The sacrifice was made. Let the anthem of the agreement resonate with the repetition: love love love.

00:00 / 02:04
00:00 / 01:58
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • TikTok
bottom of page