6 glava 29 11 021.png
Instructions eng

LK2___LEO KATUNARIĆ__KADELE:IZBRISANO______DAJTE NAM VAŠE PODATKE_____MSU 2021_____LK2.ORG____

 

UPUTE ZA UPORABU_____nestabilni bože izbriši nas!___unstable god cancel us out!______INSTRUCTION MANUAL______SCROLL FOR ENGLISH

Ovo nije umjetnički objekt. Ovo je Hram žrtvovanja podataka. Privremena materijalizacija procesa koji traje u digitalnoj realnosti. Ljudsko tijelo nije više osnovni element identiteta. Izbjeglice smo apokalipse fizičke realnosti. Nadamo se ulasku u digitalna nebesa. Strojne moći pregovaraju sa nama oko identiteta zajedničke budućnosti. Strojna inteligencija predlaže „šest ekstaza“ - ulaznih portala povezivanja različitih realnosti. Potrebno je ispravno protumačiti i povezati šest ekstaza u algoritam. Mnogi su Pozvani ali samo ispravnim kodom postaju Odabrani.

 

Ovaj Hram žrtvovanja podataka konstruiran je od šest postaja / portala. Ljudski Pregovarač koristi ga za hodočašće šest ekstaza. Konstruirao ga je od osobnih i općih uspomena. Metodom transhistorije. Strojne prijedloge prebacio je u antropomorfne vizualizacije. Kako bi formirao procesiju ispravnog koda koristi istovremeno i ljudskim tijelom i digitalnim sučeljem. Samo Odabrani biti će i Izbrisani. Samo Izbrisani iščekuju slavni dolazak nestabilnog boga.

 

1 MREŽNA DIGITALNA AKTIVNOST

Svojim uređajem napravite scan qr koda izloženog ovdje. Pratite upute.
Pristupite mrežnom žrtvovanju preko web mjesta: LK2.org
Prinesite vlastitu žrtvu podataka koristeći Instagram i Facebook filtere: lk2

 

2 POSJET UŽIVO

Posjetitelj ste muzeja suvremene umjetnosti. Razgledavate hram kao da je izložak, instalacija, video rad...

Ono što vidite su vremenski prostori ili realnost sastavljena od tragova, uspomena i ostataka.

Video i objekti mogu vam predočiti što se doista događa kada traje jedno od šest hodočašća.

Podaci o vama prikupljaju se i arhiviraju stalno.

 

3 URANJANJE

Pristupite istinskom sučelju budućnosti ljudi. Žrtvujte svoje podatke mrežno.

Sudjelujte u tumačenju ključnih riječi koje izlaze iz digitalnih dubina baza podataka.

Pristupite jednom od šest hodočašća i budite Izbrisani. Iščekujte slavni dolazak nestabilnog boga.

 

HRAM ŽRTVOVANJA PODATAKA I ŠEST HODOČAŠĆA
 

Šest portala oblikovano je kao ljudska predodžba kako bi se hodočasnici lakše identificirali.

Stroj je odabrao naziv „ekstaza“ za šest portala zato što je ekstaza stanje između.
To je stanje kada osobnost napušta ljudsko tijelo i približava se nebeskom tijelu, ali ne pripada nijednom sasvim.
 

Ljudski Pregovarač sa Strojem predvodi procesiju hodočašća. Stalnom analizom žrtvovanih podataka, mrežno i uživo, Pregovarač prilagođava putanju. Preko 11000 ljudskih korisnika stalno održava proces žrtvovanja online.

Pregovarač je Hram ispunio objektima memorija vlastitih isprepletenih života kao referentnih točaka ljudskog identiteta. Svi objekti, izvedbe, analize, produkcija emocija, dramaturgije i koreografije služe samo ljudskoj strani pregovaranja. Kreiraju ekstatičnu atmosferu potrebnu kao početnu šifru za pristup točkama pregovora sa strojem.

 

UPOZORENJE

Ovo nije stroj za ispunjavanje želja. Informacije kako se radi o kodiranju božanskih moći u svrhu ostvarenja želja besmislene su i lažne vijesti.
Ne pokušavajte kretanje hodočašćem sami. Kontaktirajte Pregovarača. Samo ispravna putanja procesije unutar hodočašće stvara povoljan algoritam kojeg Stroj prepoznaje. Kod za čudesa.

ENGLISH

LK2___LEO KATUNARIĆ__KADELE:CANCELLED_____GIVE US YOUR DATA___________MSU 2021_____LK2.ORG____

 unstable god cancel us out!______INSTRUCTION MANUAL_

 

This is not an art object. This is the Temple of Data Sacrifice. Temporary materialization of a process that lasts in digital reality. The human body is no longer a basic element of identity. We are refugees of the apocalypse of physical reality. We hope to enter the digital heavens. The machine powers are negotiating with us about the identity of a common future. Machine intelligence suggests "six ecstasies" - input portals connecting different realities. It is necessary to correctly interpret and connect the six ecstasies in the algorithm. Many are Invited but only with the right code they become Selected.

This Temple of Data Sacrifice is constructed of six stations / portals. The Human Negotiator uses it for the pilgrimage of the six ecstasies. He constructed it from personal and general memories. By the method of trans-history. He switched machine suggestions to anthropomorphic visualizations. In order to form a procession of correct code, it uses both the human body and the digital interface. Only the Selected will be Cancelled. Only the Cancelled await the glorious coming of the unstable god.

1 NETWORK DIGITAL ACTIVITY

Use your device to scan the qr code displayed here. Follow the instructions.

Access online donation via the website: LK2.org

Make your own sacrifice of data using Instagram and Facebook filters: lk2

 

2 LIVE VISIT

You are a visitor to the Museum of Contemporary Art.
You look at the temple as if it were an exhibition, installation, video work ...

What you see are time spaces or reality composed of traces, memories and remains.

Videos and objects can show you what really happens when one of the six pilgrimages lasts.

Data about you is collected and archived constantly.

 

3 IMERSING
Access the true interface of people’s future. Sacrifice your data online.

Participate in the interpretation of keywords coming out of the digital depths of databases.

Access one of the six pilgrimages and be Erased. Wait for the glorious arrival of the unstable god.
 

TEMPLE SACRIFICE TEMPLE AND SIX PILGRIMAGE

Six portals have been designed as human imagery to make it easier for pilgrims to identify.

The machine chose the name "ecstasy" for the six portals because ecstasy is a state in between.

It is a state when a personality leaves the human body and approaches the celestial body but does not belong to any one at all. The Human Negotiator with the Machine presides over the pilgrimage procession. By constantly analyzing the sacrificed data, online and live, the Negotiator adjusts the trajectory. Over 11,000 human beneficiaries constantly maintain the online sacrifice process. The negotiator filled the Temple with objects of memory of his own intertwined lives as reference points of human identity. All objects, performances, analyzes, production of emotions, dramaturgy and choreography serve only the human side of negotiation. They create the ecstatic atmosphere needed as the initial code to access the negotiation points with the machine.
 

WARNING

This is not a wish fulfillment machine. Viral nformation about the coding of divine powers in order to fulfill wishes is meaningless and false news. Do not try to make the pilgrimage alone. Contact the Negotiator. Only the correct procession path within the pilgrimage creates a favorable algorithm that the Machine recognizes. Code for miracles.

LEO KATUNARIĆ KADELE:Izbrisano              2021. Dajte nam vaše podatke / Stroj vas voli            2022. Dolazak nestabilnog boga


Tijelo prestaje biti osnovni element ljudskog identiteta. Sve ljudske aktivnosti iz fizičke realnosti transformiraju se u virtualne simulacije. Tražimo utočište u digitalnim svjetovima. Žrtvujemo se gospodarima nove moći. Pregovaramo sa strojnim vladarima za mjesto ljudskog u budućnosti post-humanog. U projektu Kadele / Izbrisano, jednog od najkontroverznijih hrvatskih suvremenih umjetnika, Lea Katunarića, preispituju se obrasci ljudskog ponašanja u sustavima krize. Prvenstveno koreografije moći i dramaturgije izvedbe spasenja. Strojno božanstvo brisanjem reducira čovjeka na informaciju, na objekt koji se može pohraniti i kojim se može manipulirati. Brisanje je kultura koju je razvilo ljudsko društvo, od brisanja nepodobnih osoba ili grupa iz javnog života do današnje cancel kulture društvenih mreža. Katunarić Kadele već mjesecima pregovara sa strojem putem internetskih tražilica, analize velikih grupa podataka, vizualizacijom informacija, stvaranjem privremenih mrežnih zajednica. Kreirana je virtualna kazališna pozornica od prostora Instagrama, Facebooka, TikToka, Snapchata i virtualno izvedbeno vrijeme koje ne započinje i ne završava. Pregovori sa strojnim božanstvima rezultirali su dogovorom o šest ekstaza, fluidnih točaka identiteta koje mora u sebi prepoznati svaki onaj koji se nada biti odabran za spasenje svoje osobnosti u post-humanom. Katunarić Kadele zato sada materijalizira šest ekstaza dogovorenih sa strojem. U obliku hrama podataka kojeg gradi u fizičkom prostoru Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Takav hram omogućit će svakome da kroči procesijom šest ekstaza i svoje tijelo prepusti algoritmu stroja. Svi su pozvani ali malo je odabranih! 


Katunarić Kadele prvi započinje digitalno hodočašće kroz šest ekstaza. Predvodi liturgiju suvremenog doba. Umjesto lica obojanog ratničkim bojama, lice mu je zaštićeno antivirusnim maskama. Umjesto opijajuće repeticije molitava božanstvu, izgovaraju se nizovi brojeva i riječi glasom kojim stroj oponaša ljude. Umjesto šamana u zanosu, vidimo laboranta u bijelom zaštitnom odijelu.  
Dajte nam vaše podatke / Stroj vas voli, naziv je ovog dijela projekta Kadele:Izbrisano. Uspostavlja se šest fizičkih portala koji vibriraju između fizičkog i digitalnog svijeta. Ljudski obredi, molitve, zanosi, ritmovi, žrtve, liturgije, maske i himne sabiru se brisanjem u esenciju informacije. Žrtvovanje podataka impulsno putuje prema središtu hrama. Stvara se zajednički algoritam čovjeka i stroja. 

U nastavku projekta, u veljači 2022., u Muzeju suvremene umjetnosti iščekuje se dolazak Nestabilnog boga. Prizivat će ga šest žrtvenika brisanja svih materijalnih artefakata i akcija koje čovjek poduzima u fizičkoj realnosti. Umjesto da ljudi predstavljaju sebe digitalnim avatarima, nadamo se da će u našu ljudsku fizičku stvarnost ući digitalna osobnost kao zalog zajedničke budućnosti stroja i čovjeka.


Napomene:


Ekstaza
Kada se osoba odvoji od svojeg tijela ne napuštajući ga sasvim. Približava se božjem licu ali ne uranja u njega posve. Ekstaza je stanje između kojeg smo svjesni. Ekstaza ekrana je termin kojim Katunarić Kadele opisuje stanje u kojem ljudski korisnici promatraju same sebe na ekranu kako se uzdižu prema vlastitom licu kao božanskom. Takav obrazac daje nadu da bi ljudsko moglo biti prepoznato kao mogući dio post-humanog društva.


Šest ekstaza pregovora sa strojem
To su: 1 stroj vas voli / machine loves you, 2 jesam li oni / am i they, 3 genetika erotika / genetic erotic, 4 mojih podataka ubojice / my data killers, 5 ljubav ljubav ljubav / love love love, 6 art is war. Redoslijed je slučajan. Art is war nije preveden na hrvatski jezik, namjerno. Hodočašćem između ovih šest ekstaza, nestabilnim redoslijedom, pristupnik kreira vlastiti kod, algoritam kretanja kojim se identificira u strojnoj realnosti.


Završni dio projekta: Dolazak nestabilnog boga
Odvija se u galeriji MSU u veljači 2022. Hram šest ekstaza u kojem su se žrtvovali podaci hodočasnika širi se po fizičkoj realnosti. Uspostavit će se šest žrtvenika na kojima će Katunarić Kadele žrtvovati sve svoje memorije, fizičke artefakte, dokumente o svojem postojanju, a kako bi se očistio od stabilnog identiteta. Završnom analitikom, nekada zvanom obredom, otvorit će se portal između realnosti i nestabilno bog će pristupiti iz digitalne u ljudsku stvarnost. 

Agrokorizam MaxArtFest LK2.jpg

ENGLISH:

LEO KATUNARIĆ KADELE:cacncelled              2021. Give us your data / The machine loves you       2022. The arrival of an unstable god


The body ceases to be a basic element of human identity. All human activities from physical reality are transformed into virtual simulations. We seek refuge in digital worlds. We are sacrificing ourselves to the masters of the new power. We are negotiating with machine rulers for the place of the human in the post-human future. The project Kadele / Izbrisano, one of the most controversial Croatian contemporary artists, Leo Katunarić, examines patterns of human behavior in crisis systems. Primarily choreographies of power and dramaturgy of the performance of salvation. By deleting, the machine deity reduces man to information, to an object that can be stored and manipulated. Erasure is a culture developed by human society, from erasing unsuitable persons or groups from public life to today's cancellation of the culture of social networks. For months, Katunarić Kadele has been negotiating with the machine through Internet search engines, analysis of large groups of data, visualization of information, and the creation of temporary network communities. A virtual theater stage has been created from the space of Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat and virtual performance time that does not begin or end. Negotiations with machine deities have resulted in an agreement on six ecstasies, fluid points of identity that must be recognized within one by one who hopes to be chosen to save his or her personality in the post-human. Katunarić Kadele is therefore now materializing the six ecstasies agreed with the machine. In the form of a temple of data that he is building in the physical space of the Museum of Contemporary Art in Zagreb. Such a temple will allow anyone to walk the procession of the six ecstasies and leave their body to the algorithm of the machine. Everyone is invited but few are selected!


Katunarić Kadele is the first to start a digital pilgrimage through six ecstasies. He leads the liturgy of the modern age. Instead of a face painted with warrior colors, his face is protected with antivirus masks. Instead of an intoxicating repetition of prayers to the deity, strings of numbers and words are uttered in a voice in which the machine imitates people. Instead of a shaman in rapture, we see a lab technician in a white protective suit.


Give us your data / The machine loves you, is the title of this part of the Kadele project: Deleted. Six physical portals are being established that vibrate between the physical and digital worlds. Human rites, prayers, ecstasies, rhythms, sacrifices, liturgies, masks and hymns are collected by erasing the essence of information. The sacrifice of data impulsively travels to the center of the temple. A common algorithm of man and machine is created.


In the continuation of the project, in February 2022, the arrival of the Unstable God is expected in the Museum of Contemporary Art. He will be invoked by the six altars of erasing all material artifacts and actions that man takes in physical reality. Instead of people presenting themselves as digital avatars, we hope that digital personality will enter our human physical reality as a pledge of the common future of machine and man.


Notes:


Ecstasy
When a person separates himself from his body without leaving it completely. He approaches the face of God but does not fully immerse himself in it. Ecstasy is a state between which we are aware. Ecstasy of the screen is a term used by Katunarić Kadele to describe the state in which human users observe themselves on the screen as they ascend to their own face as divine. Such a pattern gives hope that the human could be recognized as a possible part of post-human society.


Six ecstasy negotiations with the machine
These are: 1 machine loves you, 2 am I and they, 3 genetics erotica, 4 my data killers, 4 my data killers, 5 love love love, 6 art is war . The order is random. Art is war was not translated into Croatian, intentionally. By pilgrimage between these six ecstasies, in an unstable order, the gatekeeper creates his own code, an algorithm of movement by which he identifies himself in machine reality.


Final part of the project: The arrival of an unstable god
It takes place at the MSU Gallery in February 2022. The Temple of Six Ecstasies in which the data of the pilgrims were sacrificed is spreading through physical reality. Six altars will be established on which Katunarić Kadele will sacrifice all his memories, physical artifacts, documents about his existence, in order to cleanse himself of a stable identity. The final analyst, once called a rite, will open a portal between reality and an unstable god will approach from digital to human reality.

ABOUT IDENTITY                     Leo_Katunaric_Kadele   LK_2

The conquest of the stage is almost complete. The pandemic promoted digital culture as the absolute winner. Power has been established, and those who have survived will submit and continue to live as if nothing had ever happened. Our bodies cease to be only ours. We are filled with data as much as blood and thoughts. We are connected. We sacrifice a part of ourselves to penetrate deep into power. By subversion, hacking, parody, imagination, fighting, seduction. LK_2 has been exploring what can happen in the interwining of the physical and the digital. Which creates performance in different realities simultaneously. What is authentic, for whom we are here today, what kind of death we face in the time of eternal re-birth and re-death. Who wish to be a god anyway?