top of page

MYSTERIUM CRUCIS "Katunarić (Kadele) is obsessed with creating reality through the circulation of data and images. He uses collective and personal safety points: beliefs, myths, scientific facts and other collectively agreed hubs of the network we all live as reality. In the Mysteries cycle, he relates personal and general religious beliefs with contemporary scientific knowledge about the impermanence of time and space, and the formation of multiple realities at once. He intentionally uses traditional forms of visual art, painting and installation, so that the work is dominated by the human body discourse. Thus, in the work Madonna with Undinge, it actually depicts a moment of split time. The dead body of man is at the same time the body of God. Those who hold it in the air do so in a desperate effort to delay contact with the ground as long as possible. Because once that happens, when the body touches the ground, a new history begins, the reality in which we live unfolds. And every trait, personality of those who still hold their bodies in the air becomes a thing of the past. Because everything is being created new, a new universe. The closed circle of time and space is also proven by the pregnant woman who dominates the picture. It is both the beginning and the end, and both are already written into the reality we are looking at. Because every birth is also death, there is only a short or long time in between. Reality is a story from which you cannot get out until you experience catharsis. By birth, we enter a system that already has an active black hole at its other end. The Swiss philosopher Han explains digital culture as a culture without things, Undinge. Any information can be described in a digital language into an object. And that object can be manipulated according to trends. The body in this picture is in its last moments before being described into an object. The least represented motif in the history of art. Where did the potential of that moment disappear, the moment in which the body has not yet been lowered to the ground?" "Katunarić (Kadele) opsjednut je kreiranjem stvarnosti cirkulacijom podataka i slika. Koristi kolektivne i osobne sigurnosne točke: vjerovanja, mitove, znanstvene činjenice i druga kolektivno usuglašena čvorišta mreže koju svi živimo kao stvarnost. U ciklusu Misterija, dovodi u suodnos osobna i opća religiozna vjerovanja sa suvremenim znanstvenim spoznajama o nestalnosti vremena i prostora, te formiranju multiplih stvarnosti odjednom. Namjerno koristi tradicionalne forme vizualne umjetnosti, sliku i instalaciju, a kako bi radom dominirao ljudski tjelesni diskurs. Tako u radu Madona with Undinge, zapravo prikazuje trenutak rascijepljena vremena. Mrtvo tijelo čovjeka je istovremeno i tijelo Boga. Oni koji ga pridržavaju u zraku čine to očajničkim naporom kako bi što dulje odgodili dodir tijela sa zemljom. Jer jednom kada se to dogodi, kada tijelo dodirne zemlju započinje nova povijest, odvija se stvarnost u kojoj mi živimo. I svaka osobina, osobnost onih koji tijelo još uvijek drže u zraku postaje prošlost. Jer stvara se sve novo, novi svemir. Zatvoreni krug vremena i prostora dokazuje i trudna žena koja dominira slikom. Ona je istovremeno početak i kraj, a oboje je već upisano u stvarnost koju gledamo. Jer svako rođenje je i smrt, između je samo kraće ili dulje vrijeme. Stvarnost je priča iz koje se ne može izaći dok se ne doživi katarza. Rođenjem ulazimo u sustav koji na svojem drugom kraju već ima aktivnu crnu rupu. Švicarski filozof Han objašnjava digitalnu kulturu kao kulturu bez stvari, Undinge. Svaka se informacija može opisati digitalnim jezikom u objekt. A taj objekt se može manipulirati prema trendovima. Tijelo na ovoj slici je u svojim posljednjim trenucima pred opisivanje u objekt. Motiv koji se najmanje prikazuje u povijesti umjetnosti. Gdje je nestao potencijal tog trenutka, momenta u kojem tijelo još nije spušteno na zemlju?"

3 Katunaric_Madona-With_Undinge_2024.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • TikTok
bottom of page